Đầu tư vào một great bussiness như Thế giới di động là cách tốt nhất để sinh ra lợi nhuận cho các cổ đông của BHDL fund.