Có một số bạn hỏi Linh làm thế nào để huy động được vốn đầu tư?

Khi NAV của quỹ còn nhỏ, ít cổ đông, Linh cũng có nghĩ đến việc tìm cách để huy động vốn đầu tư. Nhưng các giải pháp đề ra đều không hiệu quả. Chỉ rủ re được một số cổ đông là bạn bè, người quen tham gia vào quỹ.

Đến khi quỹ đầu tư hiệu quả hơn, tỷ suất lợi nhuận 7 tháng lên tới gần 80% thì tự nhiên có nhiều người muốn tham gia vào quỹ.

Ngành đầu tư có một điểm đặc biệt đó là để huy động được tiền của cổ đông mới thì quản lý quỹ đầu tư tốt cho cổ đông cũ, tự khắc dòng tiền thông minh sẽ chảy vào.

Bài học rút ra ở đây đó là muốn huy động vốn đầu tư, bạn không cần đi tìm kiếm nhà đầu tư, chỉ cần đầu tư tốt cho cổ đông cũ, tự khắc cổ đông mới sẽ xuất hiện.